TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aliny, Anety, Benona 16 Czerwca 2024, 08:48
Dziś 14°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej w ramach serwisu PayU

 12:00 31.03.2021

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działalności Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej (dalej Radio) za pośrednictwem należącego Radia Serwisu dostępnego pod adresem: www.radiorodzina.kalisz.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Radia) w związku przekazywaniem darowizn.
 2. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej jest rozgłośnią katolicką diecezji kaliskiej, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz, o nr NIP 6181635974, nr REGON 040012578.
 3. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, jako rozgłośnia diecezji kaliskiej jest jednostką samofinansującą nie będąca jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym.
 4. Darowizny przekazywane Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej przeznaczane są wyłącznie na działania rozgłośni.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn.
 6. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców). Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Darczyńców, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

II. Słowniczek

 1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek Regulaminu Przekazywania Darowizn.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej – rozgłośnia katolicka diecezji kaliskiej, która posiada charakter nadawcy społecznego, przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
  2. Regulamin darowizn – niniejszy regulamin.
  3. Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
  4. Operator bezpiecznych płatności internetowych - pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Radia, tj. PayU.
  5. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Darczyńcę na działanie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej
  6. Darczyńca – osoba, która dokonała Darowizny.
  7. Obdarowany – Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

III. Umowa darowizny

 1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Radio) kosztem swego majątku (Darowizna).
 2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

IV. Zasady przekazywania darowizn finansowych

 1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Radia jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Radia albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
 2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej, bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie serwisu www.radiorodzina.kalisz.pl kwot lub dowolną podaną przez siebie kwotę.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Radia prowadzone przez PKO BP O/Kalisz: 64 1020 2212 0000 5402 0434 8843 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się udzielenia jednorazowego wsparcia działań radiowych, w ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas na stronie Serwisu w zakładce [Wsparcie] powinien wybrać proponowaną kwotę wsparcia, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Wpłacam”.
 5. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez następujących operatorów płatności:
  - PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495;
 6. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  1. Przelewu elektronicznego;
  2. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
  3. Przelewu tradycyjnego;
 7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA (link: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania)
 8. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 9. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Radio. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Radiu w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Operator bezpiecznych płatności internetowych pobiera od Radia prowizję w wysokości: PayU - 0,80% od każdej płatności.

V. Reklamacje

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl/ oraz na stronie banku Darczyńcy.

VI. Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Radio.
 2. Radio przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą - klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Radio nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

VII. Bezpieczeństwo wpłat

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Radio korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów płatności PayU.

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 marca 2021 roku.

Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.;

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła